آدرس محل كار: تهران، خيابان‌ جلال‌ آل‌ احمد، روبروي‌ كوي‌ نصر، خیابان دکتر کاردان، دانشكده‌ روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران كدپستي:‌ 1445983861
تلفن محل كار: 88259381 – 88255031 (21-98+)‏
دورنگار : 88275697 (21-98+)
تلفن مطب: 22441349 (21-98+)
آدرس پست الكترونيكي: khodayar@ut.ac.ir