اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگي: محمد خداياري‏ فرد
آدرس محل كار: تهران، خيابان‌ جلال‌ آل‌ احمد، روبروي‌ كوي‌ نصر، خیابان دکتر کاردان، دانشكده‌ روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران
كدپستي:‌ 1445983861
تلفن محل كار: 88255031 (21-98+)‏
دورنگار : 88259418 (21-98+)‏
آدرس پست الكترونيكي: khodayar@ut.ac.ir
کانال تلگرام : https://t.me/DrKhodayarifard
سوابق تحصیلی

مدارک و تحصیلات دانشگاهی
دکترای روان‌شناسی بالینی کودک 1999 دانشگاه ولنگنگ استرالیا
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمايي 1360 دانشگاه علامه طباطبايي
کارشناسی روان‌شناسی 1356 دانشگاه علامه طباطباييسمتهای دانشگاهی

سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌های اجرايی (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمت نوع وظايف محوله مكان فعاليت تاريخ
از لغايت
رئیس دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مدیریتی و اجرایی دانشكده‌ روانشناسي‌ وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1394 1397
عضو هيأت‌ علمي‌-  استاد آموزشی و پژوهشی دانشكده‌ روانشناسي‌ وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1388 تاكنون
عضو هيأت علمی وابسته موسسه روانشناسی دانشگاه تهران آموزشی و پژوهشي موسسه روانشناسی وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1388 1392
سردبير مجله پژوهشهای كاربردی روانشناختي سردبير موسسه روانشناسی وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1388 1392
رئيس موسسه روانشناسی دانشگاه تهران پژوهشی واجرايي موسسه روانشناسی وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1387 1392
مدير گروه مبانی روانی آموزشی و پرورشی آموزشی و پژوهشی دانشكده‌ روانشناسي‌ وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1384 1386
عضو هيأت‌ علمي‌-  دانشيار آموزشی و پژوهشی دانشكده‌ روانشناسي‌ وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1382 1388
عضو هيأت‌ علمي‌-  استادیار آموزشی و پژوهشی دانشكده‌ روانشناسي‌ وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1378 1382
معاون‌ آموزشي‌ آموزشی و پژوهشي دانشكده‌ روانشناسي‌ وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1367 1368
عضو هيأت‌ علمي‌- مربی آموزشی و پژوهشی دانشكده‌ روانشناسي‌ وعلوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران 1367 1378

سمتهای غیر دانشگاهی

سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)

عنوان سمت
وظيفه مكان فعاليت تاريخ
از لغايت
عضو هيأت‌ مديره‌ و معاون‌ اداري‌ و آموزشي اجرايي و آموزشي شركت‌ ملي‌ نفتكش‌ ايران 1364 1366
عضو هيأت‌ مديره‌ و معاون‌ اداري‌ و آموزشي اجرايي و آموزشي كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 1360 1364

سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي

سابقه ارائه خدمات حرفه‌ای (مشاوره، همكاری و غيره)
نوع خدمت حرفه‌ای مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات تاريخ ارائه خدمات
از لغايت
كارشناس‌ روانشناسي‌ بالينی مركز مشاوره‌ دانشگاه‌ تهران 1375 1383
روان درمانگری باليني مرکز مشاوره خصوصي 1375 تاکنون

عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي

عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي
نام مجمع نوع همكاری و سمت محل فعاليت مجمع مدت عضويت
از لغايت
شورای جهانی رواندرماني عضو برد (هيئت امنا)  اتريش 2008 تاکنون
انجمن اروپائی رواندرماني عضو اتريش 2008 تاکنون
انجمن‌ روانشناسان‌ امريکا (APA) عضو امريکا 2007 تاکنون
انجمن بين‎المللی روانشناسی بالينی (ISCP ) عضو امريکا 2003 تاکنون
انجمن‌ روانشناسان‌ استراليا (APS ) عضو استراليا 1994 تاکنون
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ايران عضو ايران 1382 تاکنون
انجمن‌ روانشناسي‌ ايران عضو ايران 1380 تاکنون
انجمن‌ علوم‌ شناختي‌ ايران عضو ايران 1379 تاکنون

عضويت در كميته‌ها و شوراها

عضويت در كميته‌ها و شوراها
نام كميته يا شورا نوع همكاری با كميته يا شورا مكان يا سازمان مربوطه مدت فعاليت
از لغايت
کمیته جذب اعضای هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران تعیین صلاحیت علمی گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه‌ تهران‌ 1389 تا كنون
عضو حلقه علمی كرسی نظريه پردازي برنامه ريزی و سياست گذاري شورای عالی انقلاب فرهنگي 1388 تا كنون
عضو کمیسیون تخصصی مشاوره خانواده برنامه ریزی و سیاستگذاری سازمان نظام روانشناسی

1387

تاکنون
عضو شورای موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان برنامه ریزی و سیاستگذاری موسسه روانشناسی دکتر کاردان 1387 تا کنون
عضو کميته تخصصی گروه مبانی روانی آموزش و پرورش برنامه‏ ريزي موسسه روانشناسي‌  و علوم تربيتی دانشگاه تهران 1384 1386
عضو هيأت داوران و دبير گروه علوم تربيتی و روانشناسی نهمين و دهمين دورة انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال بررسي، داوری و انتخاب پژوهش‏های برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383 1384
عضو كميسيون علمی ـ پژوهشی «انسان و سلامت» همايش كشوری «گفتگوی علم و دين: مفهوم حيات، انسان و مباحث كاربردي» برنامه ریزی مركز ملی تحقيقات علوم پزشكی كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 1383 1384
عضو شورای برنامه‌ريزی و سياست‌گذاري برنامه‏ ريزی و سياست‏گذاری ‌ مركز مشاوره‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ تهران‌ 1382 1386
عضو هيأت داوران‌ پژوهش‌هاي‌ روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ پنجمين‌، ششمين‌ و هشتمين دورة‌ انتخاب‌ و معرفي‌ پژوهش‌ فرهنگی سال بررسي، داوری و انتخاب پژوهش‏های برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1379 1384
عضو هيأت‌ داوران‌ بررسي‌ كتاب‌هاي‌ روانشناسي بررسی و داوری در مورد کتاب‏های روانشناسي‌ مركز مطالعات‌ و پژوهش‌هاي‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ 1379 1384
عضو هيأت داوران‌ پژوهش‌هاي‌ علوم‌ انساني‌، چهاردهمين‌ جشنواره‌ بين‌ المللي‌ خوارزمي‌ بررسی و داوری پژوهش‏ها‏ و مقالات دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس 1379 1380
عضو گروه‌ پژوهشي‌ مركز مشاوره‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ تهران‌ برنامه ریزی و سياست‏گذاري دانشگاه‌ تهران‌ 1378 1380

همكاري با هیئت تحريريه مجلات علمي

فعاليت‌هاي همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي
نام مجله محل انتشار مجله نوع همكاري با مجله مدت همكاري
از لغايت
مجله پژوهش­هاي كاربردي روانشناختي دانشگاه تهران سردبير و عضو هيات تحريريه 1388 1392
مجله روانشناسي‌  و علوم تربيتي دانشگاه تهران عضو هيات تحريريه 1385 1387
مجله تحقيقات بهداشت رواني دانشگاه تربيت معلم عضو هيأت‌ داوران 1385 تا کنون
مجلة‌ علوم‌ اجتماعي‌ و انساني‌ دانشگاه‌ شيراز عضو هيأت‌ داوران 1382 تاکنون
مجله مطالعات روانشناختي دانشگاه‌الزهرا عضو هيأت‌ داوران 1382 تاکنون
مجله پژوهش‌هاي‌ روان‏شناختي‌ دانشگاه‌ شيراز عضو هيأت‌ داوران 1382 تاکنون
مجله‌ علوم‌ روان‏شناختي‌ تهران عضو هيأت‌ تحريريه 1380 تاکنون
مجله‌ روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ دانشگاه‌ تهران عضو هيأت‌ داوران 1375 تاکنون

تشويق‌ها، جوايز و تقديرها

تشويق‌ها، جوايز و مدارک
عنوان علت دريافت محل دريافت مقام اعطاكننده تاريخ دريافت
بیست و سومین جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه تهران پژوهشگر برجسته تهران، تالار علامه امینی دانشگاه تهران سرپرست محترم دانشگاه تهران 1393
بیست و دومین جشنواره طرحهای پژوهشی کاربردی
........
طرح کاربردی برجسته تهران، ریاست محترم دانشگاه تهران 1392
بنیاد آکادمیک جهانی استاد پروفسور علیرضا یلدا
در دومین کنگرۀ بین المللی پزشکی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پژشکی
........
استاد برجسته تهران، موزۀ ملی تاریخ علوم پزشکی رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390
يازدهمين جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوری کشور
........
پژوهشگر نمونه تهران، تالار علامه امينی دانشگاه تهران رياست محترم دانشگاه تهران 1389
دهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
........
طرح كاربردی نمونه تهران، تالار علامه امينی دانشگاه تهران رياست محترم دانشگاه تهران 1388
يازدهمين دوره انتخاب پژوهش فرهنگی سال
........
پژوهش برگزيده تهران، سالن همايش‌های فرهنگي، هنری آسمان (فرهنگستان هنر) وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي 1385
اولين‌ همايش‌ بين‌ المللي‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان
........
بهترين‌ مقاله دانشگاه‌ علوم‌پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ ايران رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامی 1380
چهارمين‌ دورة‌ انتخاب‌ و معرفي‌ پژوهش‌ فرهنگی
........
بهترين‌ پژوهش‌ باشگاه رياست جمهوری وزير محترم‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی 1378

تدریس دروس دانشگاهی

سابقه خدمات آموزشی
مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلی نوع فعاليت نوع درس عنوان درس
دانشکده‌ ‌روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران دکتری و کارشناسی آموزشی تئوری آسیب‌شناسی روانی
دانشکده‌ ‌روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران دکتری و کارشناسی آموزشی تئوری روانشناسی باليني
دانشکده‌ ‌روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد آموزشی تئوری نظريه های پيشرفته مشاوره و روان­درماني
دانشکده‌ ‌روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد آموزشی تئوری روانشناسي‌ باليني‌ كودك‌
دانشکده‌ ‌روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد آموزشی تئوری ‌ ‌روانشناسی مرضی کودک
دانشکده ‌روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری آسيب‌شناسي‌ روانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد آموزشی تئوری- عملی فنون‌ ارزيابي‌ رواني‌ - تربيتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری روانشناسي‌ شخصيت‌
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری- عملی كاربرد آزمون ‎هاي‌ تشخيصي‌ و شخصيت
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری بهداشت روانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد آموزشی تئوری مشاوره‌ و راهنمايي‌ پيشرفته
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوري- عملی روش‏هاي‌ مشاوره‌ و مصاحبه
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری روانشناسی کودکی و نوجوانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری نظريه‌های مشاوره و روان‌درمانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری مسائل‌ نوجوانان‌ و جوانان‌
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوری مبانی مشاوره‌ و راهنمايي‌
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتي، دانشگاه تهران کارشناسی آموزشی تئوري- عملی مشاوره‌ خانواده
         

بودجه‌هاي تحقيقاتي دريافت شده از ساير مراكز (گرنت)

بودجه های تحقیقاتی (گرنت)
منبع ارائه‌دهنده بودجه شماره گرنت عنوان گرنت بودجه گرنت ( ريال ) سمت مدت زمان
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری   تهیه و اجرای برنامه­های فرهنگی- آموزشی با رویکردی روان‌شناختی، تربیتی و اجتماعی به‌منظور اعتلای دينداري دانشجویان 2,000,000,000 مجري 12ماه
سازمان تبليغات اسلامي 2642 ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسه بين فرهنگي 2,500,000,000 مجري 24 ماه
دانشگاه تهران، سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسلامي و پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات 2385 آماده‏سازي مقياس دينداري و ارزيابي سطوح دينداري اقشار مختلف جامعه ايران 2,000,000,000
مجري 24ماه
بانک صادرات ايران 2379 سنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان و رضايت مشتريان بانك صادرات ايران و ارائه الگوي مداخله روانشناختي به منظور ارتقاي آن 1,294,000,000
مجري 18 ماه
سازمان زندان‏ها 1593 روان درمانگري و توانبخشي زندانيان و بررسي اثربخشي آن در زندان رجايي شهر 1,032,000,000 مجري 24 ماه
دانشگاه تهران و انستيتو روان‏پزشکي تهران 861/4/393 آماده‏سازي و هنجاريابي مقياس سنجش دينداري در جامعه دانشجويان کشور 160,000,000
مجري 36 ماه
دانشگاه تهران و انجمن کايروپراکتيک ايران 02/1/5101014 خانواده درماني شناختي ـ رفتاري همراه با کايروپراکتيک در درمان اختلال روان تني (عضلاني ـ استخواني) 49,000,000 مجري 24 ماه
دانشگاه تهران و بنياد شهيد انقلاب اسلامي 01/1/5101014 بررسي رابطه باورهاي ديني و نگرش اجتماعي _ سياسي با سازگاري اجتماعي دانشجويان شاهد و غيرشاهد 56,000,000 مجري 18 ماه
دانشگاه صنعتي شريف 4050/91 تهيه مقياس اندازه‏گيري اعتقادات و نگرش مذهبي دانشجويان 36,490,000 مجري 18 ماه

پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌ شده


پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده

پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده
عنوان پايان‌نامه دوره تحصيلي
 ارائه پايان‌نامه
محل انجام
پايان‌نامه
نام
دانشجو
سمت در
پايان‌نامه
تاريخ
دفاع
الگوی ساختاری رابطه گرایش های فکری، متغیرهای انگیزشی و شناختی با پیشرفت تحصیلی براساس میزان تعامل ورزی دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران رضا قربان جهرمی استاد مشاور 1392
تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر پایه ذهن آگاهی بر بهزیستی معنوی و تعارضات زناشوئی کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران زهرا مستدام استاد راهنما 1392
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی، سلامت روان و پرخاشگری زنان متاهل نهاجا کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران محمدحسن آسایش استاد راهنما 1391
سبك هاي پردازش اطلاعات، تعهد و هويت و راهبردهاي مقابله تحصيلي: نقش سبك هاي پردازش هويت دکتري دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران سهيلا فرتاش استاد مشاور 1390
بررسی ارتباط دینداری و تندرستی معنوی پرستاران بخشهای سرطان با نگرش آنها به انجام مراقبت معنوی: طراحی آزمون الگو دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عبدالله خرمی ماکارنی استاد مشاور 1390
تاثیر برنامۀ آموزش مهارت های اجتماعی بر هوش هیجانی و عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان كارشناسي ارشد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران ثریا رمضان زاده استاد راهنما 1390
تأثير مشاوره گروهي با رويكرد شناختي- رفتاري برخودكارآمدي دختران دانش آموز افغانی شهر تهران كارشناسي ارشد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران پروين محمدي استاد راهنما 1390
بررسی رابطۀ دینداری با موفقیت کارآفرینان كارشناسي ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران لیلا مومنی استاد راهنما 1390
بررسی اثر بخشی مثبت اندیشی به روش گروهی بر افزایش امید دانشجویان دانشگاه علمی-کاربردی واحدصفا دشت كارشناسي ارشد دانشگاه خاتم شیما صادقی استاد مشاور 1390
بررسي و تحليل عشق هاي ناكام بين زن و مرد كارشناسي ارشد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران غلامعلي صنم نژاد استاد راهنما 1389
تأثير آموزش مبتني بر راهكارهاي شناخت- رفتار درمان­گري بر اضطراب امتحان و خودكارآمدي تحصيلي كارشناسي ارشد رشته مشاوره مدرسه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران شمسي فضل ­اله زاده استاد راهنما 1389
اثر بخشي آموزش حل مسئله بر صميميت زناشويي كارشناسي ارشد رشته مشاوره خانواده دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران مريم زارع پور استاد راهنما 1389
تأثير آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني بر سازگاري اجتماعي و صميميت اجتماعي كارشناسي ارشد رشته مشاوره مدرسه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران ميترا چشمه نوشي استاد راهنما 1389
ارتباط بين ساختار آزمونه‌هاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي و تغييرات در خودکارآمدي دانش‌آموزان دبيرستاني کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران حديقه رحيمي استاد مشاور 1387
بررسي رابطه اضطراب و سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي و اول راهنمايي شهر تهران کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران کوروش سراي‌زاده استاد راهنما 1386
عوامل حمايت کننده در مقابل اعتياد در دانشجويان شهر تهران (خودکنترلي، رابطه ولي- فرزندي، مذهبي بودن) کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران روح اله شهابي استاد راهنما 1386
بررسي مقايسه‌اي ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي پاياني در کاهش اضطراب و افزايش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پايه سوم مقطع ابتدايي شهر اردبيل کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران علي رضايي شريف استاد راهنما 1386
بررسي رابطه تفکرات غيرمنطقي با اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه تهران کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران سعيد فخر رحيمي استاد راهنما 1386
تاثير آموزش تنش‌زدايي بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران فرنوش حقاني‌پور استاد راهنما 1386
آماده‏سازي مقياس نگرش مذهبي در دانش‏آموزان دبيرستاني شهر تهران  کارشناسي ارشد, رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران سيما سماواتي استاد راهنما 1385
بررسي رابطه هوش هيجاني, هوش متعارف و سلامت اجتماعي در دانش‌آ‌موزان پيش دانشگاهي شهرستان کامياران کارشناسي ارشد, رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران بختيار اسدي استاد مشاور 1384
سبک‌هاي اسنادي خودکار‌آمدي تحصيلي و سلامت روان در دانش‌آموزان تيز هوش و عادي کارشناسي ارشد, رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنائي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران   فرزانه معتمدي شارک   استاد مشاور   1383
ارتباط بين سبک‌هاي اسنادي, عزت نفس, خلاقيت و نگرش خلاق در دانشجويان دکتري تخصصي در رشته روانشناسي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران سيد ولي اله موسوي استاد مشاور 1383
بررسي ساخت تحولي محتواي آيات قرآن مجيد و کتب درسي قرآن دوره متوسطه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران حسن بحري استاد راهنما 1381
تحليل محتواي شناخت در حکمت‌هاي نهج البلاغه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران محمد نعماني استاد راهنما 1381

شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)

شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)
نام دوره نوع (سطح) دوره محل برگزاري تاريخ برگزاري
گواهینامۀ آموزش مقابله با ضربه های روحی ناشی از فاجعه آموزشي استرالیا، سیدنی 2011
روان درمانگري آموزشي اتريش، وين 2007
روان‌درمانگري آموزشي اکاترينبورگ، روسيه 2007
درمان خود مديريتي براي افسردگي آموزشي اسپانيا، گرانادا 2005
شناخت رفتار درماني کودکان: ترکيب روش‌هاي فردي، خانوادگي و گروهي آموزشي اسپانيا، گرانادا 2005
تحليل رفتار متقابل آموزشي انستيتو روان‏پزشکي تهران 1380
درمانگري کودکان با مشکلات رفتاري آموزشي استراليا، پرت 1995
تن _ روان درمانگري آموزشي استراليا، سيدني 1995

کتب منتشر شده
کتابهای تالیف شده
 1. خدایاری فرد، محمد؛ آذربایجانی، مسعود و شهابی، روح‌الله (1400). درآمدی بر مبانی روانشناسی اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
 2. خدایاری فرد، محمد؛ آذربایجانی، مسعود؛ شهابی، روح اله و زندی، سعید. مقدمه ای بر روانشناسی اسلامی. لیدن: بریل
 3. خدایاری­ فرد، محمد؛ آسایش، محمدحسن و پرند، اکرم (1400). استرس: نظریه‌ها، سبک‏هاي‌ مقابله ‏ای و مقیاس‏های ارزیابی‌. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. خدایاری­ فرد، محمد (1395). مسائل‌ نوجوانان‌ و جوانان‌. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان.
 5. خدایاری­ فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1394). نظريه­ ها و اصول خانواده­ درماني و كاربرد آن در درمان اختلالات كودكان و نوجوانان. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. خدایاری­ فرد، محمد و پرند، اکرم (1394). ارزيابي و آزمونگري روان­شناختي. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. خدایاری­ فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1393). مشکلات سلامتي نوجوانان و جوانان. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. خدایاری­ فرد، محمد؛ فقیهی، علی­نقی؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن و رحیمی­نژاد، عباس (1391). مباني نظري و روش­ شناسي مقياس­هاي دينداري. تهران: انتشارات آوای نور.
 9. خدایاری­ فرد، محمد و سهرابی، فرامرز (1390). روانشناسي باليني کودک و نوجوان. تهران: انتشارات آوای نور.
 10. خدایاری­ فرد، محمد و پرند، اکرم (1390). استرس‌ و روش‌هاي‌ مقابله‌ با آن‌. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. خدایاری­ فرد، محمد (1387). مشاوره: مباني روان­شناختي. چاپ دوم. تهران: انتشارات یسطرون.
 12. خدایاری­ فرد، محمد (1385). روانشناسي مرضي كودك و نوجوان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 13. خدایاری­ فرد، محمد و شکوهی یکتا، محسن (1385). تشخيص و درمان اختلالات روان­شناختي كودك و نوجوان. تهران: انتشارات یسطرون.
 14. خدایاری­ فرد، محمد (1381). مسائل دوران كودكي و نوجواني. تهران: انتشارات یسطرون.
 15. مبارزه با افسردگی (جزوه آموزشی)
 16. خدایاری­فرد، محمد (1399). آسیب ­شناسی روانی كودك و نوجوان: تجدیدنظر کلی بر اساس DSM-5؛ چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 17. خدایاری­فرد، محمد؛ حسنی راد، مرجان و عابدینی، یاسمین (1399). روان‌شناسی شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 18. نوربخش، یونس؛ خدایاری‌فرد، محمد؛ افروز، غلامعلی؛ حجازی، الهه؛ شکوهی یکتا، محسن؛ رستمی، رضا؛ حاتمی، جواد و آسایش محمدحسن (1399). ویروس کرونا، تاب‌آوری و سلامت روان: راهبردهای روان‌شناختی برای مقابله با اضطراب، استرس و مدیریت سوگ. تهران: انجمن اولیا و مربیان.
کتابهای ترجمه شده
 1. فلکسمن، پائول؛ بلک لدج، جی تی و باند، فرانک (1395). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: ویژگی­های متمایزکننده از درمان شناختی رفتاری، ترجمه محمد خدایاری­ فرد و ناهید حسینی­ نژاد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. بایلینگ، پیتر جی؛ مک کب، رندی ای و آنتونی، مارتین ام (1394). گروه‌درمانگري شناختی-رفتاري، ترجمۀ محمد خدایاری­ فرد و یاسمین عابدینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. زارب، ژانت (1393). ارزيابي‌ و شناخت‌ـرفتاردرماني‌ نوجوانان، ترجمۀ محمد خدایاری­ف رد و یاسمین عابدینی. تهران: انتشارات رشد.
 4. کایون، برونو ای (1393). شناخت رفتار درمانگري يکپارچه‌شده با ذهن­ آگاهي: اصول و روش اجرا، ترجمۀ محمد خدایاری­ فرد، کوروش محمدی حاصل و مریم دیده­دار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. بارکر، فیلیپ (1391). مصاحبه‌هاي‌ باليني‌ با كودكان‌ و نوجوانان‌، چاپ سوم. ترجمۀ محمد خدایاری فرد و کامران علوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. کیو، سوزان (1386). طبقه‏ بندي و تشخيص اختلالات روان­شناختي، ترجمۀ محمد خدایاری فرد و غلامرضا جعفری کندوان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. اسکات، مایکل؛ استرادلینگ، استفان و درایدن، ویندی (1386). مشاوره شناختی-رفتاري، ترجمۀ محمد خدایاری فرد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. گیلبرت، سارا (1386). روان‌­درماني‌ چيست‌؟ ويژه‌ دوره‌ نوجواني‌ و جواني، چاپ چهارم؛ترجمۀ محمد خدایاری فرد و حسین لطافت. تهران: انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان.
 9. نیمک، رایان ام. (1399). مداخلات در توانمندی‌های منش: راهنمای عملی بالینگران. ترجمه محمد خدایاری‌فرد، مرجان حسنی راد و کتایون حلمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مقالات منتشر شده انگلیسی


مقالات منتشر شده فارسی


مقالات و کارگاه های ارائه‌شده در کنفرانس‌های بین المللی


مقالات و کارگاه های ارائه‌شده در کنفرانس‌های ملی

 • خدایاری‌فرد، محمد و گلپاشا، الهه (1398). تدوين بسته آموزشي سبك زندگي عاشقانه و بررسي اثربخشي آن بر كيفيت زندگي زوج‌هاي جوان. مقاله ارائه‌شده در پنجمين كنفرانس ملي نوآوري‌هاي اخير در روان‌شناسي:كاربردها و توانمندسازي با محوريت روان‌درماني. تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد. کاربرد مثبت­نگری در مشاوره و روان­درمانی. کارگاه برگزارشده در همايش سلامت در پرتو قرآن؛ تهران، ایران، 1393.
 • خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1388). گزارش موردي از خانواده‌درمانی شناختي-رفتاري اختلال هويت جنسي. پنجمین همايش مشاوره اسلامي، مشاوره خانواده و بهداشت جنسي، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1388). خانواده‌درمانی معنوي-مذهبي: تاريخچه، زیربنای نظري و تجربي، اصول و فنون آن. همايش ملي معناداري زندگي، اصفهان، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ شهابی، روح­الله و اکبری زردخانه، سعید (1387). رابطه دينداري و خودکنترلي با گرايش به مصرف مواد در دانشجويان. چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، شیراز، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ فقیهی، علی­نقی؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ به­پژوه، احمد؛ افروز، غلامعلی؛ عابدینی، یاسمین و پاک­نژاد، محسن (1386). گزارش مقدماتي تهيه و آماده­سازي (تأليف) پرسشنامه دينداري دانشجويان. دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ محمدی، محمدرضا و پرند، اکرم (1385). خانواده­ درماني شناختی-رفتاري تغييرجنسيت ‏طلبي: مطالعه موردي. دومين کنگره سراسري آسيب‏شناسي، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ فقیهی، علی­نقی و عابدینی، یاسمین (1385). ملاحظات روش­شناختي در مطالعه دينداري. نخستين همايش بين‏المللي گفتگوي علم و دين، مفهوم حيات، انسان و سلامت، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1384). گزارش موردي از خانواده‌درمانی شناختي-رفتاري اختلال هويت جنسي. دومين کنگره سراسري خانواده و مشکلات جنسي، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ به­پژوه، احمد؛ افروز، غلامعلی؛ عابدینی، یاسمین و پاک­نژاد، محسن (1384). گزارش مقدماتي تهيه و آماده­سازي (تأليف) پرسشنامه دينداري دانشجويان. نخستين همايش گفتگوي علم و دين: مفهوم حيات، انسان و مباحث کاربردي، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1383). نقش نهادهاي اجتماعي در هويت‌يابي جوان. چهارمين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي (جوان و هويت)، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1383). جوان و هویت. چهارمین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم (1383). تأثير خانواده‌درمانی با تأکید بر رويكرد شناختي-رفتاري در درمان هراس اجتماعي. نخستين كنگره سراسري آسيب‌شناسي خانواده در ايران، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1382). مروري بر گستره پژوهش‌های داخلي در زمینه ساخت مقياس ‎هاي ديني. مباني نظري و روان‌سنجی مقياس‌هاي ديني، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1382). مؤلفه‌های دينداري از منظر خود دين. مباني نظري و روان‌سنجی مقياس‌هاي ديني، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ شکوهی یکتا، محسن؛ غباری بناب، باقر؛ به­پژوه، احمد و فقیهی، علی­نقی (1382). بررسي شيوه‌هاي اجرا و هنجاريابي مقياس‌هاي دينداري: مباني نظري و روان‌سنجی مقياس‌هاي ديني، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1382). ارتباط نگرش مذهبي و رابطه پدر فرزندي با سازگاري اجتماعي فرزندان جانباز و عادي شهر تهران. جانباز و خانواده، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ محمدی، محمدرضا و عابدینی، یاسمین (1381). شناخت‌-رفتار درمانگري اختلال‌ تغييرجنسيت‌طلبي‌ در جوانان‌ با تأکید بر درمان‌ معنوی. دومين کنگره روانشناسي‌ ايران، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد و فقیهی، علی­نقی (1381). تأثير شناخت‌-رفتار درمانگري‌ در درمان‌ افسردگي‌ با تأکید بر ديدگاه‌ اسلامي. سومين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي: جوان‌ و آرامش‌ روان. قم، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1381). خانواده‌درمانی‌ اختلال‌ وسواس‌ فكري‌-عملي‌ در كودكان‌ و نوجوانان. اولين‌ همايش‌ بين‏المللي‌ روان‏پزشكي‌ كودك‌ و نوجوان، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ شکوهی یکتا، محسن و غباری بناب، باقر (1380). رابطه‌ بين‌ عوامل‌ تنش‌زا و نشانگان‌ تنيدگي‌ با راه‌هاي‌ مقابله‌ در دانشجويان‌. اولين‌ سمينار بهداشت‌ روان‌ دانشجويان‌، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1380). بررسي‌ وضعيت‌ ابزارهاي‌ سنجش‌ عقايد و رفتار ديني‌ در جوامع‌ اسلامي‌. دومين‌ كارگاه‌ روانشناسي‌ اسلامي‌، تبریز، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1380). كارگاه‌ آموزشي‌ كاربرد مثبت‌­نگري‌ در روان‌­درمانگري‌ با تأکید بر ديدگاه‌ اسلامي. اولين‌ همايش‌ بين‌­المللي‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ فقیهی، علی­نقی و وحدت، شادی (1380). كاربرد عفو و گذشت‌ در روان­درمانگري‌ با تأکید بر ديدگاه‌ اسلامي‌. اولين همايش بين‌­المللي‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1379). بررسي‌ مسائل‌ تربيتي‌ و روان‌­شناختي‌ در نامه‌ حضرت‌ علي‌ (ع‌) به‌ فرزندش ‌‎حسن بن علی‌ (ع). همايش‌ تربيت‌ در سيره‌ و كلام‌ امام‌ علي‌ (ع‌)، قم، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1379). مقایسه‌ كارايي‌ روش‌هاي‌ شناخت‌-رفتار درمانگري‌ و شناخت‌ رفتار درمانگري‌ توأم‌ با دارودرمانی‌ در مبتلایان‌ به‌ اختلال‌ وسواس‌ فكري‌-عملي. اولين كنفرانس‌ بين‏المللي‌ علوم‌ شناختي‌، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ فقیهی، علی­نقی و وحدت، شادی (1379). مطالعه‌ مقدماتي‌ كاربرد عفو و گذشت‌ در روان‌­درمانگري‌ با تأکید بر ديدگاه‌ اسلامي. دومين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي‌، یزد، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ فقیهی، علی­نقی و شکوهی یکتا، محسن (1379). تهيه‌ مقياس‌ اندازه‌گيري‌ توكل‌ به‌ خداوند. دومين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي‌، یزد، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1379). كارگاه‌ آموزشي‌ روانشناسي‌ اسلامي‌، بهداشت‌ رواني‌ و جامعه. اولين‌ كارگاه ‌روانشناسي‌ اسلامي، ‌تبریز، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1377). مثبت‏نگري‌ در روان‌­درماني‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ اسلام. اولين‌ همايش‌ مشاوره‌ از ديدگاه‌ اسلامي‌، یزد، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن و نصفت، مرتضی (1376). مطالعه‌ مقدماتي‌ تهیه‌ مقياس‌ نگرش‌ مذهبي‌ دانشجويان‌. همايش‌ نقش‌ دين‌ در بهداشت‌ روان، تهران، ایران.
 • خدایاری فرد، محمد (1370). عوامل‌ مؤثر در پيدايش‌ مشكلات‌ نوجوانان‌ و جوانان. ‌خانواده و بهداشت روان، تهران، ایران.